REGULAMIN KLUBU ODNOVA

I. Postanowienia wstępne

 1. Klub Sportowy Odnova zarządzany jest przez spółkę Viralla sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Puławskiej 35 w Warce, NIP: 797-205-16-32, Regon: 146690632, Spółka wpisana w rejestrze przedsiębiorców XIV Wydział Gospodarczy KRS, Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy pod nr 0000463885.
 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy Członkowskiej”, a także wszystkich innych osób przebywających na terenie Klubu.

II. Członkostwo

 1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może zostać członkiem Klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 2. Podstawą członkostwa w Klubie jest umowa.
 3. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług Klubu jest karta klubowa (zwana dalej „kartą”).
 4. Karta ma charakter imienny i nie może być odstąpiona innym osobom.
 5. Karta jest wydana w dniu zawarcia umowy i staję się własnością Członka Klubu, a jej koszt wynosi 5 zł.
 6. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony kierownictwu Klubu. Wydanie nowej karty, może nastąpić dopiero po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, w wysokości 5 zł.
 7. Karta Klubu uprawnia do korzystania z wszystkich pomieszczeń Klubu przeznaczonych do publicznego użytku, a także usług wynikających z treści Umowy Członkowskiej.
 8. Uzyskanie członkostwa w Klubie jest uzależnione od posiadania wolnych miejsc.
 9. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Członkowskiej, bez podawania przyczyn.

III. Ceny usług

 1. Cennik usług świadczonych w Klubie jest ustalany przez kierownictwo Klubu i podawany do publicznej wiadomości.
 2. W przypadku rozwiązania Umowy Członkowskiej, Klub nie zwraca wniesionych już opłat.
 3. Na żądanie Członka, Klub wystawia rachunki i faktury za usługi klubowe.

IV. Prawa i obowiązki Członka Klubu

 1. Z usług Klubu Członek Klubu może korzystać w zakresie posiadanych uprawnień klubowych i wykupionej kategorii usług, we wszystkie dni otwarcia klubu, w godzinach otwarcia, z urządzeń, które nie są wykorzystywane aktualnie przez innych członków Klubu, chyba że w niniejszym Regulaminie zastrzeżono inaczej.
 2. W przypadku udokumentowanego braku możliwości skorzystania z opłaconej już wcześniej usługi, Członek Klubu otrzyma prawo skorzystania z tej usługi w późniejszym terminie (dotyczy wyłącznie choroby). W pozostałych przypadkach karnety nie podlegają przesunięciu na inny termin.
 3. Pierwszeństwo udziału w zajęciach grupowych mają odpowiednio: Klienci korzystający ze Stałych Rezerwacji zajęć, Klienci dokonujący rezerwacji w recepcji Klubu, pozostali Klienci.
 4. Stałe Rezerwacje zajęć gwarantują Członkowi Klubu miejsce na zajęciach grupowych przez cały czas obowiązywania umowy bez konieczności zapisów. Promocyjne ceny Stałych Rezerwacji wiążą się z brakiem możliwości odwoływania udziału w zajęciach przez Członka Klubu (za wyjątkiem sytuacji określonych w punkcie IV.2).
 5. Członkowie Klubu korzystający z karnetów bez stałych rezerwacji, z wejść jednorazowych lub wejść z systemów zewnętrznych mogą przed zajęciami każdorazowo dokonać rezerwacji miejsca on-line lub w recepcji Klubu. W tych przypadkach rezerwacje mogą być odwołane w terminie nie krótszym niż na 6 godzin przed planowanym terminem zajęć.
 6. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 5 osoby.
 7. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć grupowych. Grafik obowiązuje do końca miesiąca kalendarzowego.
 8. Klub jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:00-10:00 oraz 15:00-22:00, w soboty 10:00-15:00.
 9. Klub jest zamknięty w Święta Wielkanocne, Boże Ciało, 15.08 (Święto Wniebowzięcia Maryi Panny), Wszystkich Świętych, 11 Listopada, Święta Bożego Narodzenia, 1 dzień Nowego Roku oraz Święto Trzech Króli (6 stycznia).
 10. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów. W sytuacji gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym Członków poprzez zamieszczenie stosownych informacji w Recepcji oraz na stronie internetowej Klubu.
 11. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
 12. Członkowie Klubu są zobowiązani do nienaruszenia spokoju i porządku w Klubie oraz niezakłócania innym Członkom możliwości korzystania z usług Klubu.
 13. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu, Członek Klubu powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo Klubu lub wynikający ze stosowania instrukcji bądź informacji kierownictwa Klubu.
 14. Niezwłocznie po przyjściu do Klubu, członek Klubu jest zobowiązany do zmiany w szatni ubioru i obuwia. Zmienione ubranie przechowywane jest w zamykanej na klucz szafce lub na ogólnodostępnych wieszakach.
 15. W strefach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązuje ubiór oraz obuwie sportowe.
 16. Ze względu na higienę oraz zalecenia konserwacyjne sprzętu obowiązkowe jest używanie ręczników, które należy kłaść na używane stanowiska do ćwiczeń. W przypadku braku ręcznika obsługa Klubu ma prawo odmówić wejścia na siłownię i udziału w zajęciach lub umożliwić ich wypożyczenie.
 17. Dopuszczalne spóźnienie Członka Klubu na zajęcia grupowe to 5 minut. Po tym czasie, ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego instruktorzy mogą nie wyrazić zgody na dołączenie Członka Klubu do grupy ćwiczących.
 18. Członek Klubu jest zobowiązany opuścić Klub najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia. Po przekroczeniu tego czasu pobierana jest opłata w wysokości 10 zł.
 19. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie Klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie oraz postanowienia niniejszego regulaminu, Klub może, po jednokrotnym pisemnym ostrzeżeniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Na tych samych zasadach umowę może rozwiązać Członek Klubu w przypadku, gdy Klub w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 20. Rzeczy osobiste Członków Klubu powinny być przechowywane w indywidualnych szafkach udostępnionych przez Klub. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Członków Klubu umieszczone poza przeznaczonymi do tego celu szafkami.
 21. Rzeczy wartościowe Członek Klubu winien złożyć w Recepcji Klubu w depozyt.
 22. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka Klubu wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Członkowie Klubu zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
 23. Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostało to spowodowane przez Klub lub jego personel w sposób zawiniony.
 24. Członek Klubu oświadcza, że nie istnieją, żadne przeciwskazania zdrowotne, które uniemożliwiałyby mu korzystanie z oferty Klubu, a o pojawieniu się ewentualnych przeciwskazań poinformuje instruktorów przed przystąpieniem do ćwiczeń.
 25. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania powyższego regulaminu oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi poszczególnych przyrządów treningowych klub nie ponosi odpowiedzialności.
 26. Osoby, które nie ukończyły 13 lat mogą przebywać na terenie Klubu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Kierownictwo, ani personel obsługi Klubu (dalej:„Obsługa”) nie świadczą opieki nad dziećmi. Rodzice oraz opiekunowie dzieci, zobowiązani są do pełnienia opieki nad nimi przez cały pobyt na terenie Klubu i odpowiadają za ich bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
 27. Z siłownii Klubu ODNOVA mogą korzystać osoby, które ukończyły 16 rok życia.
 28. Klub prowadzi także zajęcia dla dzieci. Wszystkie osoby powyżej 13 lat zobowiązane są wziąć to pod uwagę i zachować na terenie klubu szczególną ostrożność, nie powodować zagrożeń i zapobiegać zachowaniom niebezpiecznym dla dzieci.

V. Postanowienia Końcowe

 1. Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w Recepcji Klubu. Klienci Klubu zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowywania się do nich.
 2. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.